Koloidní stříbro

Koloidní stříbro obsažené v Altronu Silver je vyráběné unikátní technologií, kdy jsou dispergované částice stříbra vyráběny elektrochemickou cestou, vytváří se tzv. koloidní roztok nanočástic stříbra. V tomto koloidním roztoku stříbra jsou zakomponovány všechny účinné látky obsažené v Altronu Silver. Díky využití nejmodernějších technologií se i při pěstování rostlin můžeme setkat s uplatněním stříbra.

Dezinfekční účinky drahých kovů – stříbra, zlata, platiny jsou známy již několik století. Z důvodu ceny těchto kovů si však nikdo nedovedl představit jejich širší využití v agrochemické praxi. Až rozvoj nanotechnologií otevřel brány také pro aplikace nanočástic v polních plodinách.

O léčivém účinku stříbra se poprvé dovídáme ze starověkého Řecka a Říma. První využití stříbra pro léčivé vlastnosti v Čechách pocházejí ze středověku. Stříbro našlo uplatnění při prvních úpravách pitné vody, když naši předci vhazovali stříbrné předměty do studní a výsledkem byla vždy „zdravá voda". Účelné bylo také uchovávání svěcené vody v kostelech ve stříbrných nádobách, kdy jedině tímto způsobem bylo možné vodu uchovat po celý rok v původním stavu a zamezit šíření infekcí touto cestou – můžeme se domnívat, že stříbro uvolněné z nádob bylo z velké části důvodem pro víru v nadpřirozené vlastnosti svěcené vody. Podobný princip se využíval v léčitelství, když se na rány přikládaly stříbrné mince. Ještě naše prababičky vhazovaly do hrnců s mlékem stříbrňáky, aby se mléko nekazilo.

Nanotechnologie

Z uvedených příkladů je patrno, že částice stříbra byly již dříve nevědomky využívány, ovšem nikdo nebyl schopen podat logické vysvětlení, co vlastně uvedené jevy způsobuje. Až rozvoj vědy v druhé polovině minulého století přinesl vysvětlení.

Co znamená dnes všudypřítomné slůvko „nanotechnologie"?

Je odvozeno od jednotky velikosti. Nanometr (nm) je jedna miliontina milimetru (1 mm = 1 000 000 nm). Pro názornost: šíře lidského vlasu je 80 000 nm, typická bakterie měří 1 000-10 000 nm, virus HIV 90 nm, průměr šroubovice DNA 2,5 nm, šíře molekuly vody 0,3 nm, atom vodíku 0,1 nm (Josef Tuček 2008).

Otázkou zůstává, co nám nanotechnologie přinášejí. Látky rozdělené na částice měřitelné v nanometrech se začnou chovat odlišně od částic řádově větších, získají jiné fyzikální a biologické vlastnosti. Nanostříbro se stává pro bakterie, houby a viry jedovaté, pro vyšší formy života je však neškodné. Další pozoruhodnou vlastností je fakt, že do současné doby není známa rezistence těchto organismů proti nanočásticím stříbra tak, jak je to známo u jiných přípravků.

Altron Silver, Altron Silver NEW a koloidní stříbro

S využitím těchto vlastností nanostříbra se v současnosti můžeme setkat nejen v medicíně, ale také v běžném životě. Na trhu jsou k dispozici kosmetické přípravky nebo doplňky stravy s obsahem nanočástic stříbra. V bazénové chemii se upouští od chlorové a ozónové technologie čistění vody a přechází se na Ag technologie. Nanostříbro je zakomponováno v plastových částech zubních kartáčků, vnitřních stěnách chladniček apod. za účelem snížení výskytu plísní a bakterií, nanočástice stříbra nacházejí uplatnění také ve filtrech klimatizací.

S prvním uplatněním technologie zakomponování nanočástic stříbra do přípravků na výživu rostlin jsme přišli v roce 2009. Již dříve známý aktivátor růstu a vývoje rostlin Almiron jsme obohatili o nanočástice stříbra a přípravek jsme začali prodávat pod obchodním názvem Almiron Silver. Pro velký zájem o tuto technologii se výrobce rozhodl uvést na trh v roce 2010 nový přípravek – Altron Silver, ve kterém je zvýšen obsah stříbra na trojnásobek oproti Almironu Silver (z hlediska hektarového ošetření).

Vývoj Altronu Silver, později Altronu Silver NEW probíhal a nadále probíhá ve spolupráci se Slovenskou akademií věd, protože výroba nanočástic je náročný proces žádající si to nejvyšší možné odborné zázemí. Jelikož při výrobě nanostříbra velice záleží na udržení si stálého spektra částic s co nejmenšími rozměry (tento fakt hraje velkou roli při účinnosti částic a jejich rovnoměrném rozmístění v místě aplikace), je tento parametr monitorován pomocí elektronového mikroskopu.

Koloidní stříbro hubí více jak 650 houbových patogenů a je všeobecně známo, že nanočástice koloidního stříbra se mimo jiné používají v lékařství jako nosič účinné látky do lidské buňky. Tohoto zjištění společnost ALMIRO využila a vyzkoušela společnou aplikaci Altronu Silver a později i Altronu Silver NEW v řepce a cukrovce spolu se systémovými fungicidy. Pokusy ukázaly, že koloidní stříbro obsažené v Altronu Silver i Altronu Silver NEW funguje jako nosič účinné látky a zvyšuje tak celkový účinek systémových fungicidů. Altron Silver NEW je schopen působit dokonce lépe z hlediska fungicidní ochrany spolu s 2/3 dávky fungicidu než jen samotný fungicid v plné dávce.